Friday, June 15, 2007

Medicine Buddha พระไภษัชยคุรุไวฑูรยะประภาราชพุทธเจ้า

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยะประภาราชพุทธเจ้า


Medicine Buddha ธิเบต เรียก ซัง.เกีย.มน.ลา จีนเรียก เอี๊ยะซือฮุกพระพุทธเจ้าแห่งทิศตะวันออก จอมราชันย์แห่งศาสตร์การแพทย์ พระวรกายสีน้ำเงินประดุจท้องฟ้าอันมหาศาล พระหัตถ์ขวาในท่าภาวนา พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรยาหรือหม้อยา พระกริ่งที่สร้างกันในประเทศไทยก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ศาสตร์การแพทย์คือศาสตร์ที่พระศากยะมุนีพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งศาสตร์ทั้งปวง การแพทย์แห่งพุทธเน้นแนวทางในการรักษาแบบองค์รวม นั้นคือเน้นความสัมพันธ์ในการรักษาทั้ง กาย วาจา ใจไปพร้อมกัน โดยใช้สมุนไพรใบยา การภาวนามนตรา สมาธิจิต ความอ่อนแอในทางสุขอนามัยของสรรพสัตว์ซึ่งเป็นตัวขัดขวางการบำเพ็ญเพียรเพื่อสู่การหลุดพ้น เป็นเหตุให้พระไภษัชยพุทธเจ้าต้องเสด็จมาเพื่อโปรดสรรพสัตว์ พระองค์ทรงเข้าร่วมในกิจกรรมทางการแพทย์ทุกขั้นตอน พีธีกรรมในการปรุงยาพระองค์ทรงเป็นประธานและผู้ลงมือกระทำการเพื่อความมีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งยา ในการรักษา การภาวนาพระองค์ทรงประทานคาถาในการภาวนาเพื่อความเชื่อมั่น แน่วแน่ในการสู่สุขภาพที่ดี การสมาธิ น้อมอัญเชิญพระองค์เข้าสู่ตัวเรา หลอมรวมพระองค์และเราเป็นหนึ่งเดียว ความเจ็บป่วยทั้งปวง ถูกหลอมละลายเป็นอากาศธาตุ พระองค์และเราเข้าสู่ศูนยตาสภาวะ เราออกจากสมาธิในสภาวะว่างเปล่านั่นคือ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมลายหายไปด้วย ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงการแพทย์อย่างกว้างขวางว่า สมาธิจิตเป็นยาวิเศษชนิดหนึ่งในการบำบัดความเจ็บป่วย การรักษาในแนวทางแห่งพุทธนี้ไม่เพียงได้ความสุขทางกายเพียงประการเดียว สมาธิจิตที่ได้เป็นยานพาหนะนำพาเราเข้าสู่การหลุดพ้น สู่ความเป็นพุทธะในที่สุด บังเกิดความสุขอันนิรันดร FOR ENGLISH


The Buddha – our enlightened essence – is known as the great healer, the energy which releases all beings from affection. According to the Tibetan tradition, the Buddha emanated as Bhaishajyaguru, the "master of remedies," thousands of years ago. He established the Tibetan medical tradition in the form of texts known as The Four Tantras of Secret Instructions on the Eight Branches of the Essence of Immortality, which are more commonly referred to as Gyushi, "The Four Medical Tantras." The master of remedies holds in his right hand a spring of aurora, or cherubic Myrobalan, from which much of Tibetan medicine is compounded. His hand faces outward, symbolizing his bestowal of boons. In his left hand he holds a bowl containing three forms of ambrosia: the nectar that cures disease and resurrects the dead; the nectar that counteracts aging; and the supreme nectar that illuminates the mind increases knowledge.

VISIT MANDALABhaishajyaguru or Medicine Buddha is blue in colour like the sky; his body is clear The Medicine Buddha's throne is supported by snow lions and flanked by dragons. In the sky above him are five Buddhas and other celestial beings. Below are fearful protectors of the path to wholeness. In the healing practices of Tibetan medicine, the unconscious energies that often sabotage our lives are restored to conscious awareness. When we recognize our inseparability from all life, healing often occurs spontaneously – the expression of natural abundance.


MEDICINE BUDDHA MANTRA
Also visit Medicine Buddha and his mantra, Medicine Buddha Mandala (Thanka in the left side pictures Painted in Silom Complex, Thailand During Live Thanka Painting At Silom Complex .

0 comments:

Post a Comment